کابل گیر جرثقیل سقفی

(کلمپ کابل جرثقیل سقفی)

کابل گیر جرثقیل سقفی

 

این کابل گیر ها در دو نوع تولید می شود، که برای حمل کابل در سیم بکسل استفاده می شود.

در دو نوع کابل گرد  و همچنین کابل تخت استفاده می شود