مراحل ساخت کلگی (راهبر) جرثقیل سقفی

مراحل ساخت کلگی (راهبر) جرثقیل سقفی

کلگی جرثقیل سقفی

کلگی جرثقیل سقفی

خرید ورق

برشکاری سرد

پخ کاری مطابق نقشه

جوشکاری هادی جان

تنظی دیافراگم برو روی بال

مونتاژ جان به دیافراگم ها و بال بالا و مونتاژ به صورت U

مونتاژ بالا پایین بر روی U مونتاژ شده و تشکیل box پل

مونتاژ پل و کلگی و تنظیم لول چرخها و کنترل قطری بودن

جوشکاری طولی بال به جان

سوراخکاری محل چرخ و محل نشین فلنج

مونتاژ مجموعه چرخ و شفت بلبرینگ

جوشکاری فلنج

مونتاژ درپوش کلگی

تمیز کاری

رنگ امیزی