راهنمای سیم بکسل جرثقیل سقفی(کمربند جرثقیل سقفی )

راهنمای سیم بکسل یا ناظم سیم بکسل وظیفه نظم دادن سیم بکسل بر روی درام هنگام جمع شدن سیم بکسل را دارد . کمربند جرثقیل سقفی  با حرکت خود بر روی درام این کار رانجام می دهد.

کمربند جرثقیل سقفی

کمربند سیم بکسل پودم 5 تن

راهنمای سیم بکسل ورلند

راهنمای سیم بکسل جرثقیل بلغاری

راهنمای سیم بکسل کونه کرین

راهنمای سیم بکسل استریت

راهنمای سیم بکسل دماگ مدل

انواع راهنمای سیم بکسل  مدل P

انواع راهنمای سیم بکسل DH

DH 212

DH 312

DH 412

DH 512

DH 316

DH 416

DH 516

DH 616

DH 320

DH 420

DH 520

DH 620

DH 525

DH 625

DH 1025

DH 532

DH 632

DH 1050

DH 2050

DH  1032