جاروبک فاله

نوعی دیگر از جاروبک جرثقیل مورد استفاده  در خط برق رسان جاروبک های شرکت فاله المان می باشد.

جاروبک vahle

جاروبک -50 آمپر   KBHF 4/40-4HS

جاروبک-80 آمپر    KBHF 4/63-4HS

جاروبک – 120آمپر  KBHF 4/100-4HS

جاروبک – 161آمپر KBHS 4/125-4HS

جاروبک – 270 آمپر   KBHS 4/160-4HS

جاروبک- 258 آمپر  KBHS 4/200-4HS

 

جاروبک vahle فاله

                 جاروبک فاله (واهله)