خط برق رسان فاله واهله المان  بصورت پی وی سی PVC و الومینیوم 

خط برق رسان  شرکت vahle  آلمان

خط برق رسان 50 آمپر (vahle)فاله KBHF 4/40-4HS

خط برق رسان 80 آمپر (vahle) فاله KBHF 4/63-4HS

خط برق رسان 120آمپر (vahle)فاله KBHF 4/100-4HS

خط برق رسان 160آمپر (vahle) فاله KBHS 4/125-4HS

خط برق رسان200آمپر (vahle) فاله KBHS 4/160-4HS

خط برق رسان250آمپر (vahle)فالهKBHS 4/200-4HS