قرقره کابل سهند

نمایندگی قرقره سهند

نمایندگی جاروبک سهند

قرقره کابل بر جرثقیل سقفی

قرقره کابل بر جرثقیل سقفی

 

از این قرقره های برای خط های برق رسانی که سیستم آنها بصورت سیم بکسلی می باشد استفاده می شود. قرقره های سیم بکسلی عمدتا در دو نوع پلاستیکی و فلزی می باشد .که هر نوع آنها به دو شکل قرقره برای کابل گرد و قرقره برای کابل تخت ساخته می شود.این نوع قرقره های از قرقره های کابل بر شرکت های  خارجی مانند ومفلر الگو برداری شده است