قرقره کابل samee سامی

قرقره cl58

قرقره cl 54

قرقره cl 42

قرقره cl 46

قرقره cl 62

قرقره cl67

قرقره cl 68

قرقره cl 48

 

این قرقره در جهت بار  و جمع کردن کابل  که بر روی ریل یا سیم بکسل نصب شده اند استفاده می شود  که در زیر نمونه هایی از این قرقره ها را مشاهده میکنید.

قرقره کابل سامی samee

samee