قرقره کابل بر جرثقیل سقفی

قرقره حمل کابل سیم بکسلی که در دو نوع قرقره فلزی کابل جرثقیل و قرقره پلاستیکی حمل کابل جرثقیل تولید می شود. وظیفه قرقره ها حمل کابل  ، برای کابل بالابر در عرض جرثقیل را دارد. (در زمانی که از سیستم  سی ریل  جرثقیل  استفاده نمی شود .در مسافت های کمتر از 50 متر هم از این سیستم برای کابل های موتور های راهبر طولی یا کلگی استفاده می شود (به جای سیستم باسبار جرثقیل سقفی) .

انواع قرقره کابل سیم بکسلی

قرقره پلاستیکی کابل بر جرثقیل سقفی

که در دو نوع برای کابل گرد و کابل تخت مورد استفاده می شود. که در نوع تخت هم میتوان برای کابل گرد استفاده گرد .

قرقره کابل گرد -نیروتوان

قرقره پلاستیکی گرد

قرقره کابل بر فلزی سیم بکسلی

این نوع قرقره هم ماننده قرقره پلاستیکی در دو نوع کابل تخت و کابل گرد  استفاده می شد. در مسیر های که در زیر تابش نور خورسید می باشد از این نوع قرقره که استحکام بالا تری هم دارند استفاده می شود.

قرقره کابل بر جرثقیل سقفی

قرقره کابل بر  فلزی جرثقیل سقفی